Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Turnusy rehabilitacyjne to aktywna forma rehabilitacji społecznej i leczniczej połączona z elementami wypoczynku, mająca na celu poprawę psychofizycznej sprawności, wyrobienie zaradności, rozwijanie umiejętności społecznej oraz realizację i rozwijanie zainteresowań osób niepełnosprawnych w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Czas trwania turnusu wynosi, co najmniej 14 dni.

O dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne posiadające ważne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne.

Wysokość udzielanego dofinansowania przez uzależniona jest od stopnia niepełnosprawności oraz dochodów rodziny.

Na wyraźne i uzasadnione zalecenie lekarskie, osoba niepełnosprawna wymagająca opieki może otrzymać dofinansowanie również dla opiekuna. Opiekunem nie może być osoba pełniąca funkcji członka kadry na danym turnusie, a także osoba niepełnosprawna wymagająca opieki innej osoby.

Osoba niepełnosprawna może uczestniczyć w turnusie rehabilitacyjnym, którego organizator a także ośrodek posiadają odpowiednio wpis do rejestru ośrodków i organizatorów, obejmujący okres trwania turnusu. Ponadto wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator musi być uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych zgodnie z Jej dysfunkcjami lub schorzeniami, określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim. Centralny rejestr ośrodków, w których odbywają się turnusy rehabilitacyjne i organizatorów tych turnusów, znajduje się na stronie internetowej: https://empatia.mpips.gov.pl/

Osoba niepełnosprawna w celu ubiegania się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym winna złożyć do tut. Centrum wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym (formularz wniosku) wraz z:

 • wnioskiem lekarza pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,
 • kopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, lub kopia wypisu z treści orzeczenia traktowanego na równi z tym orzeczeniem albo kopia orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
 • oświadczeniem o wysokości dochodów za kwartał poprzedzający miesiąc składania wniosku (druk znajduje się w formularzu wniosku),
 • informacją o wyborze turnusu rehabilitacyjnego wypełnioną w przypadku dokonania wyboru miejsca i terminu turnusu,
 • oświadczenie opiekuna jeśli jest wymagane (formularz oświadczenia opiekuna)
 • w przypadku osób niepełnosprawnych uczących się i niepracujących w wieku 16-24 lat, posiadających inny niż znaczny stopień niepełnosprawności, do wniosku należy załączyć oryginał aktualnego zaświadczenia ze szkoły/uczelni o kontynuowaniu nauki oraz oświadczenie o nie pozostawaniu w zatrudnieniu,
 • w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez opiekuna prawnego, do wniosku należy załączyć kopię postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego (oryginał do wglądu).

Wysokość dofinansowania ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym przy dochodzie nieprzekraczającym 50 % przeciętnego wynagrodzenia w przeliczeniu na osobę w rodzinie oraz 65% w przypadku osoby samotnie gospodarującej wynosi:

 • dla uczestnika ze znacznym stopniem (I grupa) - 30% przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla uczestnika z umiarkowanym stopniem (II grupa) - 27% przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla uczestnika z lekkim stopniem (III grupa) - 25% przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla dziecka niepełnosprawnego oraz uczącej się i nie pracującej osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lata - 30% przeciętnego wynagrodzenia, tj. dla niezbędnego opiekuna oraz dla uczestnika zatrudnionego w zakładzie pracy chronionej 20% przeciętnego wynagrodzenia.

Oferty Specjalne

turnus pluspara4.jpgkregoslup.pngrelaks 2023rower

Kontakt z nami

Ośrodek Wczasowo-Leczniczy w Wapiennem

Wapienne 45, 38-307 Sękowa

tel. 18 351 90 01 , 18 351 8163

wapienne@wapienne.pl

napisz do nas

Numer konta:

Alior Bank S.A. 55 2490 0005 0000 4530 1852 2988

Przydatne linki i informacje

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem